Програмна система

дневен режим

дневен режим целодневно обучение

седмично разписание начален етап

седмично разписание  прогимназиалн  етап