програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи